Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1218 Fortidsminneforeningen - Den Trønderske avdeling - Brannsikring av Villa Kvernbakken

fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 innvilget kr. 47.275 til brannsikring.

Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring ble stiftet i 1844 og har ca 7500 medlemmer. Fortidsminneforeningen arbeider for å beskytte og verne bygninger, fartøyer, veier, broer og andre former for kulturminner og kulturmiljøer, og er en frivillig organisasjon som kjemper for bevaring av verdifulle kulturminner. Som eiendomsbesitter har foreningen opparbeidet erfaring og ekspertise med restaurering, vedlikehold og drift. Medlemmene arbeider med egne bevaringsprosjekter og støtter opp om andres.

Villa Kvernbakken er oppført i 1902 som sommerbolig for familien Fredrik Bødtker. Kvernbakken eies i dag av Fortidsminneforeningen og ble fredet i 1990.

Anlegget består av våningshus, uthus og dukkestue. Særlig bemerkelsesverdig er det at anlegget som helhet fremstår som lite endret, med uthus og lekestue intakt. Detaljene er for det meste preget av tidens oldnordiske motestrømning, med en linjeføring som også viser tilknytning til jugendstilen. Anlegget er et representativt eksempel på borgerskapets bynære sommerboliger omkring forrige århundreskifte.

Alle bygningene og området rundt er fredet, så vel interiør som eksteriør på alle de tre bygningene.

Eiendommen sto ubebodd fra 1984, da byggherrens datter døde. Statens vegvesen ervervet eiendommen i 1986, men overlot eiendommen vederlagsfritt til Fortidsminneforeningen i 1993.

Villa Kvernbakken er betydelig oppgradert gjennom et større restaureringsprosjekt det siste året. Eiendommen har i dag ikke alarm og har kun manuelle brannslokningsapparat og enkeltstående brannvarslere som ikke er koplet. Det er derfor i første omgang viktig å få installert et godkjent brannvarslingsanlegg med direktekopling mot Brannvesenet. På sikt ligger det i planene at det på eiendommen installeres et sprinkleranlegg.

http://www.fortidsminneforeningen.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss