Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1477 A Solveig Halvorsen - istandsetting av damanlegg ved Tøråsen

fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 30.000 til istandsetting av damanlegg ved Tøråsen

Kultursjef i Våler kommune søker på vegne av Solveig Halvorsen, som er eier av anlegget Tøråsen dammen/mølle på Braskereidfoss i Våler kommune.

I Hasla var det i sin tid fire møller, Strætkvern, Svenneby og Bjørneby. Nå er bare mølla i Tøråsen igjen. Fortsatt er det noen som vil ha malt sitt eget korn her.

Karl Ole Halvorsen (død våren 2011) var tredje generasjon møller, som sammen med sin kone Solveig driver mølla som far hans, Kristoffer Halvorsen overtok i 1933.

Under kulturstafetten i 1997, møtte rundt 300 personer, og mølla ble tildelt årets kulturminne.

Tøråsdammen og mølla er en av de få møllene på Østlandet som fortsatt er i drift. Turbinen og møllesteinen som blir drevet av vannkraft er intakt.
Stedet er både populær som badeplass og samlingssted. Folk i nabolaget har hjulpet til med å få i stand bord og benker og med å rydde plassen foran dammen. Grendefolket støtter derfor også prosjektet med penger.

Dammen og mølla er i ferd med å kunne gå tapt dersom ikke noe gjøres omgående. Dammen og mølla er et vassdragsrelatert kulturmiljø og område. Dammen og mølla er avhengig av hverandre. I hovedsak er det festene til damplankene som er i ferd med å bli ødelagt, og nå i løpet av våren, har damplankene blitt delvis heller helt borte, og følgende er at dammen nå er tom; et utrolig trist syn.
Bygningen er også i ferd med å ødelegges. Grunnmuren buler ut mot vassdraget grunnet økt bevegelse og tele i grunnen.

Grunneier har gjort forebyggende og forbedrende tiltak men ytterligere tiltak må til.

Målet med prosjektet er nå å sette i stand damanlegget til glede for allmennheten og for å opprettholde kulturlandskapet omkring. Prosjektet vil bli delt opp i to delmål:

1. Sette i stand dammen slik at reguleringen fungerer og at den kan leve videre gjennom bruk på samme måte som den har vært nesten hele 1900–tallet.
2. Sikre møllebygningen gjennom istandsetting av fundamentering.

Denne søknaden gjelder 1. delmål

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss