Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1548 Norsk Kulturarv -"ta et tak 2012"

fikk på styremøte 10. april og 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI tilsammen kr.2.500.000 til "Ta et tak 2012"

Norsk Kulturarvs hovedmål er å bidra til å sikre kulturarv for kommende generasjoner:
- vareta interessene til eiere og brukere av fredete og verneverdige kulturminner
- arbeide for og delta aktivt i forsvarlig næringsutnytting av kulturarven
- gjennom økonomisk og faglig bistand drive aktivt kulturminnevern med hele landet som arbeidsområde

Aksjonen for 2011, som prioriterte våningsbygninger, ble kunngjort ved pressemelding forskjellige steder. Det kom inn 118 søknader og Norsk Kulturarv foretok en vurdering og imøtekom totalt 37 søknader.

«Ta et tak» i 2012 vil fokusere på våningshus- og driftsbygninger over hele landet, men også andre verneverdige bygninger og anlegg vil kunne komme i betraktning for tilskudd for å hindre forfall og skade.

http://www.norskkulturarv.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss