Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2015 Johan F. Mellbye - Skifertak på hovedbygning ved Grefsheim gård

fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til skifertak på hovedbygning på Grefsheim gård

Grefsheim var tidligere adelig setegård i Ringsaker kommune med et samlet areal på 4008 daa. Hovedbygningen er oppført i 1830-årene i 1 ½ etg. med store arker i loftsetasjen, og er det naturlige midtpunkt i et symmetrisk gårdstun. Gården inngår i et sentralt kulturlandskap som er godt synlig fra Hamar og Mjøsa. Taket på hovedbygningen er tekket med tungeskifer, lagt i ca. 1910. Gården er i drift og har vært i Mellbye familiens eie siden 1883.

Hovedbygningen er dimensjonert for en annen tid med grunnflate på 600 kvm i to etg. Ca. 25% av arealet brukes til bolighus; øvrige deler er avstengt til daglig, men kan leis ut til møter, middager, konserter m.m.). Historisk har aktiviteten på garden vært stor og det er et ønske å gjøre gården mer åpen for publikum.

I brev fra Hedmark fylkeskommune er det uttalt bl.a.: Hovedbygningen på Grefsheim er ikke fredet, men er på mange måter i fredningsklasse, med høy regional og til dels også nasjonal verdi. Hovedbygningen har høy historisk, arkitektonisk og landskapsmessig verdi og har historisk vært knyttet til en storgard med en rik og viktig historie. Her er flere gravhauger og andre faste fornminner. Den rike, kalkholdige jorda har gitt rikdom allerede i førhistorisk tid.

Huset har vært åsted for viktige nasjonale og internasjonale begivenheter som Bondelagslederens nei til okkupasjonsmakten i 1940 og forhandlingene om Osloavtalen mellom Israel.

På denne bakgrunn er det både rimelig og nødvendig at flere offentlige aktører bidrar til dette takprosjektet sammen med eier.

Eksisterende skifertak er fra 1910 og siden blitt vedlikeholdt ved behov. I den senere tid har det oppstått lekkasjer med vann inn i kjøkken og stue.

Etter befaring ble det påpekt skjevheter i taket, og mest sannsynlig bør taket rehabiliteres i sin helhet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss