Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2027 Salten veteranbåtlag - Istandsetting av svinerygger og spanetopper på M/S Blomøy

fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utgifter på istandsetting av svinerygger og spanetopper på M/S Blomøy

Salten Veteranbåtlag er en stiftelse som har vært i virksomhet siden 1991. Lagets hovedformål er å fremme kystkultur og bevare båter knyttet til denne. Laget har ca 90 medlemmer som driver 2 skuter: MS Blomøy og MS Bolga. Begge skutene er erklært verneverdige av Riksantikvaren., som også har gitt støtte år om annet.

Salten Veteranbåtlag driver befordring av passasjerer og gir store opplevelser i fjordriket, vesentlig knyttet til kommunene Saltdal, Sørfold, Steigen og Bodø.

MS Blomøy drives etter prinsippet vern gjennom bruk. Mannskapene tar ingen betaling og all inntekt går uavkortet til skuta.

Under skifte av stevn, som allerede er finansiert, ble det avdekket betydelige råteskader i spanter, svinerygger og innerstevn, og det ansees som uforsvarlig å lukke disse områdene uten å reparere treverket fullstendig. Dette betyr en ekstrautgift som man ikke har tatt høyde for.

http://www.saltenveteranbaatlag.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss