Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2036 Ane Senstad Guldahl - Oppgradering av el.anlegg på Senstad Gård

fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til oppgradering av el.anlegg, øremerket bemalte stuer/midtgang på Senstad Gård

Ane Senstad Guldahl overtok Senstad i 2005 på odel. Da var forfallet langt fremskredet, men hun valgt i 2008 å gå i gang med istandsettingsarbeidet i samarbeid med Oppland Fylkeskommune, Mjøsmuseet og Norsk Kulturminnefond.

Senstad gård er del av et større kulturlandskap som strekker seg fra Kapp mot Lena på Østre Toten. Kulturlandskapet representerer landbruksdrift som følge av jordbruksreformene på slutten av 1800-tallet. Senstads historie knyttes også til industrialiseringen ved fergeleiet på Kapp ved Mjøsa.

Gårdsbruket Senstad består av et våningshus og en flerbrukslåve med tilliggende dyrket jord. Våningshuset er et midtgangs hus med lem, satt sammen av to hus fra tidlig 1800-tall. Flerbrukslåven er bygget i 1924 over et eldre fjøs som ikke er datert. Våningshuset har bevarte, bemalte interiører i første etasje og låven står uforandret siden byggeåret.

Med dette som bakgrunn, er det også viktig å brannsikre bygningene, i hovedsak med istandsetting og fornying av elektrisk anlegg, anskaffelse av brannslukningsutstyr, samt etablere alternativ vannkilde. Brannsikringen planlegges som et selvstendig prosjekt, uavhengig av pågående restaureringsarbeider.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss