Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2158 Trysil Bygdetun - Flytting og gjenoppbygging av Engeroskoia

fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 84.000 til flytting og gjenoppbygging av Engeroskoia

Etter at fløtinga i Trysilvassdraget ble nedlagt i Trysil i 1991, kjøpte Trysil kommune av Klarälvdalens Flottningsførening, en fløterkoie med uthus, beliggende ved Engeroset i Trysilelva. Dette skjedde i 1992. Anlegget ble overført til Museumssenteret i Trysil/Engerdal (nå Trysil/Engerdal museum) med tanke på formidling av fløterkulturen.

På grunn av beliggenheten inntil riksvegen, har det dessverre ikke vært mulig å benytte anlegget slik forutsetningen var. Det har heller ikke vært midler til vedlikehold.

Engerneset Vel har lagt fram et tilbud om bistand til vedlikehold av fløteranlegget. En forutsetning er at husa flyttes til området ved Engerneset samfunnshus der de kan gjøres tilgjengelig for publikum. Koia vil med dette få en plassering som er helt sentral for fløterhistoria i området og komme inn i en aktiv formidlingsordning. Engerneset Vel har gitt tilbud om gratis bidrag til rivning, flytting og gjenoppbygging.

Engeroskoia er en mannskapsbrakke, sannsynligvis fra 1940-tallet. Den ligger i et NLF-område, har ingen formell vernestatus, men representerer en verdifull dokumentasjon på fløtinga i Trysilelva. Anlegget består av mannskapskoie, uthus med feltsmie og do. Museet eier ingen andre anlegg av denne art.

For Trysil og Engerdal museum vil tilbudet fra Engerneset Vel være en god løsning både for vedlikehold og for formidling av fløterhistoria i trysilvassdraget. Museets driftsbudsjett gir imidlertid ikke rom for flytteprosjektet, og realisering er kun mulig ved ekstern støtte.

Eierskapet til Engeroskoia vil fortsatt ligge til museet. Museet og Engerneset Vel vil utarbeide en samarbeidsavtale som vil omfatte driftsansvar, vedlikehold og formidling. Museet vil bidra med nødvendig faglig støtte ved oppbygging av en permanent utstilling.

Engerneset Vel ønsker å starte arbeidet med flytting allerede vår/sommer 2014.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss