Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2166 Kirkens Bymisjon Drammen - Kjøkkenutstyr

fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 279.907 øremerket kjøkkenutstyr i finansieringsplanen

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen er en selvstendig stiftelse tilsluttet andre bymisjoner gjennom Fellesråd for Bymisjoner i Norge (FBN).

Personer under soning har lang erfaring med manglende mestringsopplevelser. Flere har hatt mange soninger, men veien tilbake til samfunnet virker utrygg, vanskelig og uoverkommelig. Etter statistikk ender så mange som 8 av 10 tilbake til soning.

Stift. Kirkens Bymisjon Drammen fikk i 2013 innvilget støtte til tilpasninger av bolig for menn med soningserfaring.

Dessverre har omstendigheter ført til at store deler av virksomheten måtte flyttes, og behovet for disse boligene har derfor endret seg. Bymisjonen ønsker derfor å trekke innvilgede søknad og samtidig sende inn en ny med bredere målgruppe. Imidlertid vil deler av arbeidet også her være rettet mot tilpasning av arbeids- og nettverkstilbud gjennom prosjekt FRI som benytter ressurs og løsningsorientert tilnærming som hovedmetode i sitt arbeid med løslatte.

Prosjekt FRI er etter ide og utformet av tidligere innsatt – nå ansatt i Bymisjonen.

Det nye tilbudet vil ligge i Thornegata 26 i Drammen og være en arbeidsarena for løslatte. Her søkes det støtte til etablering av en aktivitetskafe med storkjøkken og det må derfor gjøres større tilpasninger av inventar og interiør. De nye lokalene vil romme Bruktforretning og Gi det videre, i tillegg til kjøkken, kafé og vaktmesterdrift.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss