Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2174 Heddal bygdetun - Restaurering av Rambergstugo

fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av Rambergstugo ved Heddal bygdetun

Stiftelsen Norsk Industriarbeidermuseum ble etablert 3. november 1983 og har som formål å fremme kunnskap om arbeiderkultur, vannkraft og annen energiutnyttelse, kraftintensiv og elektrokjemisk industri i Norge.

Stiftelsen Norsk Industriarbeidermuseum er det konsoliderende museet i Øst-Telemark, og består av museet på Vemork, Tinn Museum og Heddal Bygdetun.

Restaureringen av Rambergstugo på Heddal bygdetun ble påbegynt med tillatelse og økonomisk støtte fra Telemark fylkeskommune høsten 2013. Underveis i arbeidet har det vist seg at skadeomfanget er både mer omfattende og komplekst enn det som var antatt ved prosjektets start. For å sikre at restaureringsarbeidet fullføres, søkes Stiftelsen UNI om midler til å gjennomføre tiltak knyttet til istandsetting av den fredete bygningen.

Rambergstugo er en laftet, toetasjes trebygning som gjennom arkitektur og interiør er et eksempel på bondemiljøets byggeskikk og folkekunst i Telemark på 1700-tallet, som ble fredet i 1923, blant annet på grunn av rosemaleren Olav Hanssons interiør-maling fra 1784 i 2. etasje. Bygningen ble flyttet fra sin opprinnelige plass og satt opp på Heddal bygdetun i 1950. I 2005 og 2006 ble Olav Hanssons limfargedekor konservert av Norsk institutt for kulturminneforskning.

I 2012 dokumenterte Mycoteam AS omfattende angrep av råtesopp, råteborebille og husbukk på deler av Rambergstugo.

Arbeidet utføres i tråd med antikvariske prinsipper for restaurering av fredete bygninger.

Norsk Industriarbeidermuseum sitter ikke selv på kompetansen som trengs, men museet er naturlig nok opptatt av å sikre at arbeidet med restaureringen av Rambergstugo fullføres. For å makte dette, er museet avhengig av å leie inn ekstern kompetanse. Gjennom restaureringen ønsker derfor museet å bidra til kompetanseheving blant lokale håndverkere, ved å organisere deler av arbeidet som kursaktiviteter. Kurset skal være gratis, men det krever påmelding og vil ha et begrenset antall plasser.

Det nødvendige tiltakene ønskes utført helst før sommeren 2014 for å sikre at stua ikke blir angrepet av skadedyr i løpet av sommeren. Husbukken er aktiv på denne tiden av året og vil derfor kunne angripe det friske trevirket.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss