Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2267 Ellinor Hamsuns legat til Nørholms bevarelse - Sikring og bevaring av Dikterstuen på Nørholm (P 2267)


fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til sikring og bevaring av Dikterstuen på Nørholm

Knut Hamsuns Nørholm ved Grimstad er et kulturminne av nasjonal verdi, og Dikterstuen er i denne sammenheng selve arnestedet for Hamsuns forfatterskap. Det var her han søkte arbeidsro og fordypning i de siste 25 årene av sitt forfatterskap.

Dikterstuen er i dag i dårlig forfatning og bygning, interiør og boksamling trenger omfattende tiltak for sikring og istandsettelse. Særlig vekt skal legges på å bevare interiørets autentisitet.

Nørholm i Grimstad, og var adelig setegård, som bl.a. tilhørte Pros Lauritzen Hørbye, lensherre i Nedenes 1565-71. Setegårdsprivilegiet bortfalt i 1680, og etter at eiendommen fra 1807 til 1918 hadde tilhørt Ellefsen- familien, kjøpte Knut Hamsun Nørholm i 1918. Fra den selvopplevde gjennombruddsromanen Sult som utkom i 1890, innbrakte forfatterskapet ham nå betydelige inntekter. Han hadde året før utgitt «Markens Grøde», som han i 1920 mottok Nobelprisen i litteratur for.

Nørholm var på dette tidspunkt sterkt vanskjøttet og Knut Hamsun (1859-1952) gikk med stor energi i gang med å få jordveien i hevd, og ved myrdyrking utvidet han det dyrkede areal fra 100 til ca. 150 mål. Det ble bygd veier og plantet i skogen, som var på ca. 2.000 mål. Gårdsbestyrerbolig ble oppført i 1920, store nye uthus ble bygd i 1921, og den gamle hovedbygningen fra ca. 1800 ble gjennomgripende istandsatt og dessuten utvidet i to etapper. Nobelprismidlene i ble i sin helhet anvendt på gården.

For å få arbeidsro flyttet Hamsun i 1925 en gammel husmannsstue og lot den omgjøre til bibliotek og «Dikterstue» med fredelig utsikt mot Nørholmtjernet.

Nørholms betydning i dag er som Knut og Marie Hamsuns hjem, bygd opp av midlene fra hans forfatterskap og Nobelpris-tildelingen. På Nørholm er hans dikterstue og bibliotek, der han virkeliggjorde drømmene om å dyrke jorden og drive en stor, herskapelig gård. Nørholm forbindes i dag nasjonalt og internasjonalt med Knut Hamsun, og etter eget ønske er hans gravurne nedsatt under en gullregn i den parklignende hagen foran hovedbygningen på Nørholm.

Eiendommen tilhører i dag fortsatt familien Hamsun. Ellinor Hamsuns Legat til Nørholms bevaring ble etablert i 1989 ved arvemidler fra Hamsuns datter Ellinor (1915-1987). Renteinntekter fra Legatets formue samt royaltyinntekter fra Hamsuns verker er siden 1989 anvendt til en gjennomgående sikring og istandsettelse. Imidlertid har lavere renter og synkende salg redusert legatets inntekter fra år til år.

I 1995 ble Stiftelsen Nørholm opprettet, ved gavebrev fra daværende eier Victoria Hamsun. Stiftelsens eiendeler omfatter møbler, inventar, bøker, løsøre osv. i hovedbygningen og Dikterstuen, og sikrer at dette blir bevart og forblir på Nørholm. Stiftelsen har også forkjøpsrett til eiendommen.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss