Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2309 Lierne kommune - Kompetansehevingskurs i takrestaurering

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til kompetansehevingskurs i takrestaurering

I Lierne kommune finnes to bygdemuseer. Nordli bygdemuseum forvalter 7 bygninger, mens Sørli bygdemuseum har 21. Begge har også gjenstandssamlinger, som i hovedsak er utstilt i bygningene. Lierne kommune er eier, og driver museene gjennom et museumsstyre. En stor del av arbeidet som er lagt ned i museene gjennom årene, er dugnadsinnsats.

Siden 2012 er Lierne kommune medeier i Museet Midt IKS. Gjennom det samar-beidet var det mulig å få fagpersoner til å vurdere bygdemuseene. Det ble også utarbeidet en vedlikeholdsplan. Arbeidet viste at det er et stort behov for omfattende restaureringsarbeider, samt en generell oppgradering av vedlikeholdsstandarden.

En stor utfordring er at det mangler fagkompetanse i kommunen, for å kunne gjennomføre restaureringstiltak eller vedlikehold, og det er derfor svært ønskelig å bygge opp slik kompetanse lokalt.

Til dette formålet skal det gjennomføres et kurs, hvor de tre taktypene som er aktuelt på bygdemuseene, skal være representert. Målet er å benytte seg av fagpersoner, som lærer opp lokale interesserte.

Museet Midt har spisskompetanse innen restaurering, og har som mål å formidle handlingsbåren kunnskap og øke kompetansen i sine medlemskommuner. Museet Midt er derfor en naturlig samarbeidspartner, og viktig ressurs i dette prosjektet.
Prosjektet skal gå over 2 år.

http://www.lierne.kommune.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss