Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2310 Sameiet Lillegården - Innsetting av stålpipe i Bryggerhuset på Lillegården

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til innsetting av stålpipe i Bryggerhuset på Lillegården

I henholdsvis 60 og 40 år, som eldste datter og svigersønn av eierne Erling Aas og Sigrid Due Stang Aas har de bodd på Lillegården. Frem til 1990 fulgte de særlig Erlings store arbeidsinnsats for å ta vare på gårdsanlegget med svært begrensede midler fra lave husleier og oppmuntrende bidrag fra antikvariske myndigheter. For dette arbeidet fikk ekteparet Adresseavisens og Fortidsminneforeningens pris i 1980.

Intensjonen for dette store engasjementet var ufravikelig, gården skulle bevares og videreføres innen familien som har vært eiere siden før 1807, sannsynligvis fra slutten av 1700-tallet.

Lillegården med sin nåværende bebyggelse fra 1720-årene, er en av de eldste lystgårdene som i sin tid lå rundt Trondheim. Gården ligger mindre enn 1.000 m. fra sentrum og har siden slutten av 1700 tallet vært i privat eie gjennom flere generasjoner.

Indirekte har dette medført at det de siste 150 årene ikke er foretatt større og radikale ombygninger av husene.

Sameiet Lillegården fikk under befaring av Feiervesenet i Trondheim kommune et muntlig pålegg om rehabilitering og sikring av skorsteinen i Bryggerhuset. På samme måte som er blitt gjort i hovedhus og forpakterbolig, vil det være aktuelt med innmontering av nytt stål innerrør, og remontering av et eksisterende ildsted og feierluker.

I samarbeid med restaureringsarkitekt Trond Eide og byantikvar Gunnar Houen, arbeides det kontinuerlig med langsomme og forsiktige restaureringsarbeider både innendørs og utendørs på gården. Vernebestemmelser og reguleringer av gårdsanlegget har vært et tema helt siden 1945 og er ennå ikke et avsluttet kapittel. Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling, har et ønske om at gårdsanlegget blir fredet etter kulturminneloven.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss