Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2313 Jørund Halvdan Eggen - Omlegging av taket på Fæby gård

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til omlegging av taket på Fæby gård

Fæby er en gård som ligger like ved Verdal sentrum i retning Stiklestad. Gården er nevnt i skrifter allerede på 1200-tallet, og har en interessant historie. Det drives med korn og potetproduksjon på gården, og Jørund Halvdan Eggen tok over driften i 2013 sammen med sin kone. Gården har tidligere vært i eie av hans grand-grand onkel.

Tunet på Fæby er et av få gjenværende i distriktet hvor det ikke er foretatt større bygningsmessige endringer de siste 50-60 år. Gårdsanlegget er bygd opp slik at lagerbygninger og redskapshus er plassert i god avstand til tunet, og det er derfor beskjeden trafikk relatert til drifta inne på tunet.

Våningshuset er en 2 etasjers bygning med grunnflate på ca 260 m2. fra 1811, og ble sist restaurert i 1967. Taket er tekt med Altaskifer som har ligget på siden 1920-tallet, da det samtidig ble gjort om til valmtak. Den daværende trønderlåna fikk da et empirepreg. Ebba Astrup Eggen, som var gift med søkers grand-grandonkel Sofus Eggen, var som ung forlovet med Ole Richter, som bl.a. var norsk statsminister i Sverige på 1880-tallet. Bygningen har derfor en historisk verdi utover det at den er gammel.

Forøvrig går det en tursti gjennom eiendommen som brukes av mange i kommunen på grunn av sin nærhet til sentrum. At bygningsmassen på Fæby blir holdt i hevd er viktig for kulturlandskapet i kommunen, og har følgelig en verdi for allmennheten så vel som for gårdsfolket.

Våningshuset begynner å bli preget av tiden og både tak og kledning trenger renovering. For taket sin del, er spikrene som er brukt til å feste taksteinen, i ferd med å ruste opp. Gesimskassene som ble byttet i 1967 har tydelige råteskader, og kledningen viser tegn på både råte og svertesopp.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss