Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2767 Vis sjøvett - Kristiansand - Sikkerhetsutstyr for M/S Skøy

fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket redningsflåte for M/S Skøy

M/S Skøy ble bygget av Emanuel Moen i Risør på oppdrag fra Losvesenet i 1960.
Båten het opprinnelig «Oksøy», og var stasjonert på Oksøy losstasjon fra 1960 til
ca 1985. Da ble den «nedgradert» til reservefartøy og fikk navnet «Los 023». Kristiansand sjøvettutvalg overtok driftsansvaret i 1990. Båten ble erklært verneverdig av Riksantikvaren i 1996, og eieransvaret ble overført til en egen stiftelse. Stiftelsen ble formelt oppløst høsten 2015, og «Vis sjøvett - Kristiansand» overtok det formelle eieransvaret.

M/S Skøy er fremdeles helt autentisk vedlikeholdt slik den ble bygget. Opp gjennom årene er imidlertid utstyret om bord modernisert i tråd med nye krav.
Båten brukes til holdningsskapende sjøvettarbeid i Kristiansandsområdet, og tilbyr kurs i navigasjon og båtbruk til skoleelever og nybakte båtbrukere. Alt arbeid med drift og vedlikehold skjer på dugnadsbasis, og det legges ned stor innsats for å holde båten i forsvarlig stand.

Driften av båten finansieres gjennom leieinntekter og bidrag fra mange hold. I de 25 årene som «Vis sjøvett - Kristiansand» har disponert båten, har man klart å skaffe finansiering til daglig vedlikehold, men etterslepet, særlig på skroget, er betydelig.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss