Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 947 Oslo Røde Kors - Nettverk etter soning - Renovering lokaler

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 22. april 2008 innvilget kr. 150.000 til renovering av lokalene til Oslo Røde Kors' Nettverksarbeid i Dynekilgata 9.

Oslo Røde Kors Nettverksarbeid har som hovedmålsetting å bistå mennesker med behov for å etablere nye sosiale nettverk etter soning i fengsel.

Om kriminalomsorgen står det bl.a. at innsatte i norske fengsler er en gruppe mennesker med overvekt på negative livserfaringer, høyere grad av somatisk og psykisk sykelighet, større rusmisbruk og færre tilknytningspunkter til ikke-kriminelle miljøer enn befolkningen ellers. I en brukerundersøkelse fremgår det at sosial angst er utbredt blant kriminelle og rehabiliterte rusmisbrukere. De føler seg annerledes, og vegrer seg for å oppsøke miljøer og situasjoner hvor de føler seg utenfor og ukomfortable. Enkelte sammenligner kriminelle og rusmisbrukere med flyktninger, som også må lære om det norske samfunnet og som trenger hjelp til å bli integrert i normal-samfunnet.

Oslo Røde Kors Nettverksarbeid skal bidra til inkludering av mennesker som har havnet på utsiden av samfunnet.

Oslo Røde Kors Nettverksarbeid er en aktivitet som opplever stor vekst i antall deltagere og frivillige (pr. 01.01.08 var det registrert 80 deltakere/straffedømte og 60 frivillige nettverksarbeidere). Det ble besluttet å ansette en koordinator, samt å møte behovet om et lokale for virksomheten. Oslo Røde Kors Nettverksarbeid har derfor inngått en leieavtale om leie av lokaler i Dynekilgata 9e.

Imidlertid er man nødt til å renovere disse lokalene, og rivingsarbeidet har allerede startet. En av ”brukerne” med tømrerbakgrunn er tilsatt i en periode med lønnstilskudd fra NAV. Videre gjøres mye på dugnad fra deltagere og frivillige i Nettverksarbeidet og det jobbes aktivt med å skaffe nok midler for å kunne få lokalet i god stand og i virksomhet så fort som mulig.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss