Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1027 Horne Gård - låven

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 9. oktober 2008 innvilget kr. 50.000 til sikring av låven på Horne Gård.

Tord Kr. Horne er eier og gårdbruker ved Horne Gård i Stange i Hedmark Fylke med 1000 dekar dyrket mark og 1800 dekar skog. Driftsbygningen er fra 1911 og en av Hedemarkens største.

Horne fikk i 2006 kr. 70.000 i støtte for strakstiltak på taket, men trenger mye mer for å berge den enorme og bevaringsverdige låven på Horne gård i Romedal. Bygningen er imidlertid ikke, og vil ikke bli foreslått fredet. Låven står som en av de tre mest bevaringsverdige bygningene, sammen med Romedal kirke og internatbygningen på Jønsberg. Den er også en av de største, slått bare av låven på Hoel Gård på Nes og muligens låven på Sæhli Gård utenfor Hamar.

Horne mener det vil være et stort tap for garden og bygda om låven til slutt blir så dårlig at den må rives. Han ønsker å bevare bygningen, ikke minst å kunne bruke den videre. Låven er et lite museum, på stallen er alle de 25 spiltauene tomme, men hesteutstyret henger der og navnene på de siste dølehestene som tjente på garden henger fortsatt over hver plass. Horne har for så vidt fått godvilje og signaler fra vernemyndighetene om at det er interesse for å være med på å bevare bygningen, men da må det også følge med midler.

Hedmark Fylkeskommune konkluderer at låven har høy kulturhistorisk verdi både som dokumentasjon og opplevelse. Den er en viktig del av kulturlandskapet i Romedal, og av gardstunet på Horne.

Arbeidet med å sikre låven må bli et samarbeid mellom mange parter hvor Hedmark Fylkeskommune ønsker å være en aktiv medspiller, der målet er antikvarisk forsvarlig bevaring kombinert med en fremtidsrettet bruk av bygningen.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss