Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2130 LL Grimo Handelslag AS - Sikring av Grimo Trekai

fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 55.000 til restaurering og sikring av Grimo Trekai

Tettstedet Grimo på vestsiden av Sørfjorden i Hardanger er et av de eldste handelsstedene i Indre Hardanger. Her har det vært handel i gamle naust og krambuer helt tilbake til 1670, og den første skjenkestua ble satt opp rundt 1742.

Videre på 1800-talet var det mye aktivitet med krambu, bakeri, post og gjestehus. Grimelvi som renner gjennom Grimo var også et viktig utgangspunkt for lokal håndtverk og mattradisjon med over 6 kverner.

Her var osteproduksjon, eldhus med baking og røyking og eplepressenaust. Naustene omkring kaien og handelsstedet ble brukt til keramikk- og snekkerverksted.

Fram til 1960-talet var fjorden veien, og kaia på Grimo det viktigste møtepunktet. All fruktproduksjon i området var avhengig av kaia for eksport av frukt, og krambuene brukte kaia til import av livsviktige forsyninger, og rutebåtene sørget for kommunikasjon til og fra bygda.

Fra 1960-tallet ble veinettet bygd ut, og eldre bygg ble revet. Bruk av kaia ble redusert til sporadisk bruk av fraktebåter og fiskebåter. Mange av kaiene i Hardanger har enten blitt fjernet eller bygd om og Hardanger folkemuseum bekrefter at kaia på Grimo er en av de siste større trekaier som er igjen i Hardangerfjorden og mener derfor at dette er et viktig lokalt kulturminne.

Grimo Handelslag ønsker å restaurere og sette den gamle trekaien tilbake til en flott, verdig og forsvarlig bruksstand etter dagens standard slik at den igjen kan bli et midtpunkt for bygda og lokalmiljøet og stimulere til aktivitet, handel og turisme.

Grimo handelslag meiner at den kulturhistoriske og den allmennyttige verdien av kaien er gode argument for å få til et spleiselag for å sikra kaia på Grimo.

http://www.uib.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss