Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Vedtekter

(Vedtatt i styremøte 24. august 2022)

§ 1 STIFTELSENS NAVN OG FORMÅL
Stiftelsens navn er Stiftelsen UNI.

Stiftelsens kontor er i Oslo.
Stiftelsens grunnkapital er kr 100.000.000.

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn.

Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

§ 2 STIFTELSENS ORGANER
Stiftelsens organer er styret og valgkomiteen.

§ 3 STYRETS SAMMENSETNING
Styret skal bestå av 5 medlemmer og 1 varamedlem.

Styret skal ha en balansert landsdekkende representasjon, og det skal være gjenvalgsbegrensning etter 10 år.

Styrets medlemmer velges for 2 år om gangen og slik at halvparten uttrer hvert år. Likevel uttrer alltid de som har fungert i 2 år. Blant flere som har fungert like lenge etter siste valg, foretas loddtrekning.

Styrets leder og nestleder velges for 1 år om gangen.

Styrets flertall må være bosatt i Norge og ha bodd her i de siste 2 år. Denne bestemmelse gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat.

§ 4 STYRETS FUNKSJONER
Styret er Stiftelsens øverste organ.

Styret skal i enhver henseende ivareta Stiftelsens interesser under iakttakelse av lovgivning, formål og vedtekter for øvrig. Senest innen mai måneds utgang skal styret fremlegge fullstendig og revidert regnskap med beretning for foregående års virksomhet i samsvar med regnskapslovens regler.

Styret engasjerer forretningsfører og fastsetter vilkår for engasjementet.

Styret velger Stiftelsens revisor.

Styret forvalter Stiftelsens midler. Styret skal også sørge for en tilfredsstillende organisering av Stiftelsen.

Styret møter regelmessig etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret kan kreve at styret sammenkalles.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede.

Styret treffer sine beslutninger med simpelt flertall blant de møtende, men for at et vedtak skal være gyldig, må minst 3 av styrets medlemmer stemme for vedtaket. Styret kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling.

Styret representerer Stiftelsen utad.

Over styrets møter føres protokoll som undertegnes av samtlige møtende.

§ 5 VALGKOMITÉ
Styret velger en valgkomité, hvis eneste oppgaver er å fastsette styrets godtgjørelse samt oppnevne styrets medlemmer når vedtektene krever at dette skal skje, jfr § 3.

Valgkomiteen skal bestå av 3-5 medlemmer som alle skal ha kjennskap til Stiftelsen UNIs virksomhet. Ved avstemning i valgkomiteen skal formannens stemme ved stemmelikhet telle dobbelt.

Valgkomiteens medlemmer har en funksjonstid på 4 år. Valgkomiteen kan ikke instrueres av styret i sitt arbeid.

§ 6 OM HABILITET
Styremedlem og forretningsfører er inhabil til å delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham selv eller noen som står ham nær, at han må sies å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Likeså er han inhabil når han har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende interesse i saken, eller når han i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.

Han er likevel ikke inhabil på grunn av offentlig stilling eller verv i saker som i det vesentlige gjelder bruken av midler fra det offentlige.

§ 7 OPPLØSNING
Stiftelsen oppløses etter beslutning av styret.
Stiftelsens formue kan i så fall etter forslag fra styret avsettes til fond for skadeforebyggende arbeid og eller andre allmennyttige formål.

§ 8 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer foretas etter beslutning av styret med 2/3 flertall.

§ 9 OVERGANGSBESTEMMELSER
Disse vedtekter trer i kraft straks de er godkjent av Stiftelsestilsynet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss