Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2168 Anne Lise og Steinar Vidme - Restaurering av eldhuset på Vidme gard

fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av eldhuset på Vidme gard

Fjellgarden Vidme i Flåmsdalen har røtter mange hundre år tilbake, og er i drift den dag i dag. Kultursporene er mange, både i tun, innmark og utmark. Vidme er den eneste høgdegården på vestsiden av Flåmsdalen og ligger 572 m.o.h. Både bygningsmiljø, enkeltbygninger, kulturlandskap med særskilt artsrike slåtteenger og andre kulturminner er definert verneverdig med dels regional og dels nasjonal verdi.

Det er utfordrende både å drive og holde ved like en så tungdreven og ressurskrevende gård som Vidme. Samtidig har den verdier som er viktig å hegne om og videreføre.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har over flere år vært en viktig støttespiller for gardsdriften på Vidme, og det siste året har Nærøyfjorden Verdsarvpark, Landbrukskontoret ÅLA og Kulturavdelingen i fylkeskommunen også blitt viktige samarbeidspartnere.

Det er søkt midler til utarbeidelse av en restaureringsplan for tunet og til strakstiltak på den gamle driftsbygningen.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har gitt en antikvariske vurdering hvor spesielt Vetlastova, løa og eldhuset på Vidme er nevnt at er viktige å settes i stand, og anbefaler derfor at det gis tilskudd til disse bygningene.

Eldhuset er en bygning som kan tas i aktiv bruk umiddelbart til arbeid med bl.a. farging med planter av ull og garn fra egen gard. Eldhuset vil videre brukes til baking og annen matlaging, samt til tørking av urter og bær m.m.

Eldhuset ble bygd etter at det gamle brant ned ca. 1918-1920, og er i meget dårlig forfatning.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss