Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2312 Karianne Klaveness og Andreas Holmen - Utbedring av tømmerlåven på Øvre Vilberg gård

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av låve ved Øvre Vilberg gård

Øvre Vilberg gård er en markant eiendom på Romerike. Fra middelalderen og frem til 1700-tallet var gården kirkegods. I 1723 ble gården solgt til private. Fra 1687 og i ca. 100 år fungerte Vilberg som sorenskrivergård for Nedre Romerike.
Den siste embetsmannen på Vilberg, Ove Wangensteen, bygget omkring år 1771 den store, spesielle hovedbygningen på gården.

Hovedbygningen ble fredet av Riksantikvaren i 1924.

Dagens eiere kjøpte gården på det åpne markedet i 2009. Det var, og er fremdeles, et stort etterslep på vedlikeholdet av gårdens store bygningsmasse. Sidebygningen og vognskjulet er allerede satt i stand, og den store tømmerlåven er under restaurering nå. Hovedbygningen er også under istandsetting. Alle vinduene er restaurert av gårdens egne folk, og utvendig kledning skal utbedres og males i inneværende år.

Gården mottok i 2013 tilsagn om kr 400 000 i støtte fra Norsk kulturminnefond til istandsetting av låven. Istandsettingsarbeidene har nå pågått i nesten et år, og arbeidene nærmer seg en sluttføring. Det viser seg at kostnadene knyttet til istandsettingen blir vesentlig høyere enn det som ble budsjettert i søknaden til Kulturminnefondet, og søker derfor om et bidrag fra Stiftelsen UNI for å dekke inn noe av budsjettsprekken.

Tømmerlåven på Øvre Vilberg er trolig bygget i første halvdel av 1800-tallet. Låven er blant de størst av sitt slag i Akershus fylke, og bygningen utgjør en vesentlig del av det verneverdige gårdstunet på gården. Våningshuset på gården er fredet, og de øvrige eldre bygningene er regulert til bevaring i kommuneplanen for Sørum kommune.

Istandsettingen av låven er planlagt fullført innen årets slutt.

https://www.rodekors.no/distriktsider/telemark/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les mer



Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss