Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1224 Sjøgata 9 i Mosjøen - vern av brygge.

fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til dette arbeidet.

Med bakgrunn i at Ane Rypdal, (freelance musiker, dirigent, arrangør, pianist og pedagog) har valgt å bosette seg i Mosjøen med konseptet ”Heime hos Ane”, kjøpte hun i desember 2009 en verneverdig brygge i Sjøgata i Mosjøen.

Eiendommen ligger i Sjøgate-området som er regulert som spesialområde ifølge plan og bygningsloven, med formål bevaring. Brygga er ikke gjort noe med siden oppføringen i 1860 og er pr. i dag ikke i bruk.

Ane Rypdal ønsker å tilbakeføre og brannvernsikre brygga i h.h.t. Sjøgatas verneverdige prinsipper, til bruk for allmenn benyttelse.

Som kvinnelig nyetablert kulturbasert næring / aktør på Helgeland, har Ane Rypdal laget en forretningsplan hvor hun ønsker å samarbeide med lokale og nasjonale aktører for å synliggjøre bryggas potensiale. Bruk av brygga vil være bl.a.:
- Hotellrom formidlet gjennom det historiske hotellet Fru Haugans i Mosjøen 2.
- Konsertvirksomhet for skoleungdom, turister, næringsliv m.m.
- Kulturell virksomhet administrert gjennom sentrale institusjoner som Norsk Kulturråd og Rikskonsertene m.fl.

Rypdal er i dialog med Helgeland Byggekontroll, Helgeland Museum, Vefsn kommune og Nordland Fylkeskommune for å lage oppgraderingstegninger i h.h.t. antikvariske prinsipper.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss