Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Hvordan søke?

GENERELT:

Alle søknader blir behandlet fortløpende i forhold til fastsatte styremøter, vanligvis 6 ganger i året.

Stiftelsen UNI vil gjerne være sponsor for allmennyttige prosjekter innen skadevern og miljøvern. Dette gjelder særlig prosjekter som vanskelig lar seg finansiere gjennom normale kanaler.

Formål som normalt faller utenfor styrets prioriteringer;
• Det gis ikke tilskudd til løpende drift, lønn, reiseutgifter og tradisjonell veldedighet.
• Det gis ikke støtte til "eget erverv".
• Kostnader til dugnad inngår ikke i vår prosjektstøtte med mindre kostnadene kan utgiftsføres.
• Prosjekter som allerede er igangsatt eller gjennomført før innsendt søknad, vil ikke bli vurdert.
• Det gis ikke støtte fra både Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarv «Ta et tak» til samme prosjekt.

Vi ønsker å motta alle søknader delt opp i vedlegg
(en fil for hvert enkelt dokument) på e-post til: uni@stiftelsen-uni.no

Vi ønsker ikke søknader pr. post. Hvis søknaden blir sendt pr. post, må det påregnes vesentlig lengre behandlingstid.

Søknadsskjema
Personvernerklæring

SØKNADEN:

Krav til dokumentasjon:
SøknadsskjemaFyll ut pkt. 1, 2, 3 og 4. (pkt. 5 «Kostnader» fylles ut automatisk).
Fyll videre ut pkt. 6 og 7 kolonne A.
KategoriKryss av for den kategori som passer ditt prosjekt
VerneverdiKryss av for type verneverdi (Legg ved bekreftelse hvis prosjektet er fredet)
Annen verneverdi bør dokumenteres gjennom en vurdering eller anbefaling fra offentlige organer som Riksantikvaren, Fylkesantikvaren, Norsk Kulturråd, Fortidsminneforeningen eller lignende.
RegnskapSiste årsregnskap med tillegg av revisjonsberetning - eventuelt Årsberetning og Vedtekter (obligatorisk for revisjonspliktige)
Foto jpg-formatEt par bilder holder
ProsjektomtaleLag en kortfattet søknad hvor prosjektet beskrives. Få med byggeår, eier og litt historie.
Bilder sendes i eget vedlegg.

MERK: Lagre skjemaet på din maskin, da kolonne B skal fylles ut ved anmodning om utbetaling.

Generell informasjon:
• For å motta midler fra Stiftelsen UNI, er det i utgangspunktet en forutsetning at prosjektregnskapet er underlagt profesjonell revisjon. Følg vedtaket i brevet som er mottatt på ditt prosjekt.
• For søkere som får fradrag for MVA, må alle beløp oppgis eks.mva.
• Det forutsettes at kostnadsoverslag er basert på anbud, tilbud eller lignende. Kopi av tilsagn ønskes vedlagt.

For prosjekter i forbindelse med fartøyvern er det som regel en forutsetning for støtte, at fartøyet står på Riksantikvarens fartøyverneliste. Dette må dokumenteres.

Vi forbeholder oss retten til å bruke bilder fra søknaden på vår hjemmeside eller i årsrapporten – vær OBS på Åndsverkloven!

Alle søkere vil få svar om så snart som mulig. Resultatet av saksbehandlingen vil vanligvis foreligge 2 uker etter styremøtet. Vedtak og eventuelle avslag vil ikke bli begrunnet.

Vedtaket vil bli opprettholdt i 3 år. Deretter er det mulig å søke om forlengelse.

UTBETALING:

Generelle krav for utbetaling/sluttrapport:
• Fyll ut kolonne B på side 2 (punkt 7) Bruk samme søknadskjema som ved innsendelse av søknaden.
• Husk å referere til P-nummer ved alle henvendelser. P-nummeret står i vedtaksbrevet.
• Det gjøres ikke utbetalinger før hele prosjektet er fullfinansiert og gjennomført.
• Kostnader til dugnadsarbeid dekkes ikke med mindre de er fakturerbare.
• Behandlingstiden kan ta inntil 6 uker.
• Kontonummer må oppgis i anmodningsbrevet.
• Dersom prosjektet avsluttes med lavere kostnader enn forutsatt i søknaden, kan vedtaket utgå eller bli forholdsmessig avkortet.
• Følg teksten i vedtaket og ta kontakt hvis det er spørsmål til dette.

Henvendelser:
Alle henvendelser vedrørende søknader skal kun gå til Stiftelsens forretningsadresse:
E-post: uni@stiftelsen-uni.no

Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 OSLO
Tlf. 46 29 29 21

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss