Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1324 Frelsesarmeens rusomsorg - Bosatt – Vanskeligstilte på boligmarkedet

fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til prosjektet ”Vanskeligstilte på boligmarkedet”.

Frelsesarmeens rusomsorg region Øst har ved avd. Bosatt, drevet oppfølging av vanskeligstilte på boligmarkedet de siste 7 årene. Bosatt bygger sine tiltak på genuin respekt for enkeltmenneske og mener at alle mennesker er like mye verdt.

Bosatt sin ideologi og verdigrunnlag skal gjenspeiles i praksis gjennom fire avgjørende elementer: Relasjon – Fleksibilitet – Samarbeid – Likeverd.

Bosatt tilbyr tilrettelagt oppfølging til vanskeligstilte på boligmarkedet hvor målet er at brukerne skal mestre en selvstendig bosituasjon. Tilbudet er etablert for tidligere rusmiddelbrukere og straffedømte over 18 år, med ulik grad av oppfølgingsbehov. Tilbudet er rusfritt og beboerne må ha utviklet kompetanse og vilje til å mestre en rusfri tilværelse og bosituasjon. Det konkrete formål er å gi våre hjelpetrengende et stabilt boforhold for en kortere periode, med en senere videreføring til egen permanent bolig.

Prosjektet det søkes midler til ligger i Ole Deviks vei på Alnabru i Oslo. Frelsesarmeens rusomsorg har i samarbeid med Frelsesarmeens eiendommer AS, søkt om lån og tilskudd fra Husbanken til å rehabilitering av to etasjer i eksisterende boligmasse for å kunne tilby 10 leiligheter med oppfølging til vanskeligstilte på boligmarkedet.

To ansatte vil være knyttet opp mot dette tiltaket og har en forventet oppstart i slutten av 2011.

Fokuset i dette tiltaket er på hvordan løslatte (og andre vanskeligstilte) skal unngå ”svingdøreffekten” og i stedet komme videre i livet på en god måte. Bosatt ønsker å øke muligheten for et vanlig liv etter soning/rusbehandling og tilrettelegge for at domfelte kan få fortsette i arbeid eller skole.

Relasjoner og vennskap anses som viktige faktorer i en god tilbakeføring til samfunnet og Bosatt videreutvikler parallelt med dette tiltaket sitt nettverksarbeid hvor frivillige knyttes opp mot tiltaket og tilbyr ulike aktiviteter og turer.

Målgruppen Bosatt jobber med preges i ulik grad av det livet de har levd, og mange sliter med angst og depresjoner. Bosatt ønsker derfor å kunne tilby kurs i depresjonsmestering (KID) til sine brukere.

http://www.frelsesarmeen.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss