Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1325 Blå Kors Øst AS - Kontaktsenteret

fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til prosjekt ”Asfalt” i 2011.

Blå Kors Øst AS er 100 % eiet av Blå Kors Norge. Selskapet er et non profit selskap, og det deles ikke ut utbytte til eier. Formålsparagrafen sier: ”Selskapets formål er å gi et helhetlig tilbud innen behandling, rehabilitering, omsorg og arbeidstrening til personer med et avhengighetsproblem og/eller et helse-/sosialt problem”.

I 2006 ble seks av Blå Kors virksomheter i Østlandsområdet slått sammen i selskapet Blå Kors Øst AS.

En av disse virksomhetene er Blå Kors Kontaktsenter hvor søknaden tar utgangspunkt i arbeidet ved senteret som i disse dager har vært i drift i 30 år. Kontaktsenteret har i denne mannsalderen utviklet seg fra å være en varmestue og suppestasjon til å bli et senter som rekrutterer mennesker inn i videre hjelpetilbud. Hovedformålet er å motivere til et rusfritt liv og bringe målgruppen i kontakt med relevante tiltak. Som et lavterskeltiltak med daglig kontakt med målgruppen har Blå Kors en viktig rolle som ”en kaospilot” i et mylder av hjelpetilbud og NAV kontor.

Det omsøkte prosjektet ”Asfalt” ble opprettet i 2007 som et treårig prosjekt, finansiert av stiftelsen Helse og Rehabilitering (i dag Extrastiftelsen). Mange av brukerne mangler av naturlige årsaker kompetanse innenfor områder som samfunnet forventer at man behersker og har gjerne i enda mindre grad enn andre økonomiske ressurser og/eller frimodighet til å tilegne seg denne kompetansen gjennom andre kanaler. På bakgrunn av dette ble ”Asfalt” et prosjekt hvor frivillige medarbeider ble utrustet og utfordret til å gjennomføre kurs for våre brukere. I inneværende periode har det blitt holdt kurs i Hygiene, helse og førstehjelp – Datakurs – Malerkurs – Filmkurs.

I prosjekt ”Asfalt” er det først og fremst kontaktsenterets rusavhengige brukere som er målgruppen for kursene som arrangeres. En viktig suksessfaktor for prosjektet er at kursene har lav terskel, både med tanke på innhold og ytre rammer.

http://www.bks.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss