Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1326 Vik Kraftlag 2013

fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 40.000 til andre delprosjekt i restaureringen av Refsdal Kraftstasjon fra 1913, øremerket elektrisk opplegg for lys etc

Refsdal Kraftstasjon i Vik kommune ble tatt i bruk i 1913 og var i drift frem til 1957 da Sognekraft’s nye stasjon overtok. Stasjonen representerer et tidlig kraftanlegg i bygde-Norge. Den hadde en installert effekt på 184 KW og utnyttet et fall på 52 m i Refsdalsfossen. Stasjonsbygningen er tidstypisk i teglmur på hogget steinmur, valmet tak med skifer.

Bygningen var i sterkt forfall. Deler av rørgaten er intakt og det samme gjelder inntaksdammen. Bygningen er eiet av Sognekraft med tomt på ca 1 dekar og den gjenværende delen av rørgaten og inntaksdammen ligger på Arvid Refsdal’s eiendom.

Arbeidet med første delprosjekt ble startet opp i juni 2010 etter at prosjektet som omfattet tett bygg ble fullfinansiert. Samtidig ble Vik Kraftlag 2013 stiftet. Laget har som eneste formål å restaurere kraftstasjonen fra 1913 som kulturminne, samt eie og drive det. I tallet 2013 ligger det en målsetting om å ha anlegget ferdig restaurert til et 100 års jubileum det året.

Fylkesdirektøren har uttalt i brev at Gamle Refsdal kraftstasjon må vurderes som et kulturminne av høy regional verdi, og rådgiver i Vik Kommune har uttalt at anlegget fra 1913 har verneverdi som historisk dokumentasjon, og som visningsanlegg for lokal og nasjonal vannkrafthistorie.
Med en restaurering kan en bevare et helhetlig forståelse av utviklingen av kraftindustrien i området, der det i dag er en omfattende årsproduksjon i tre moderne kraftstasjoner. Stasjonen vill også føye seg fint inn i rekken av andre historiske og verna byggverk og områder i og rund tettestedet Vik, som 2 middelalderkirker, strandsitterområder, gravhauger, motormuseet etc.

Arbeidet med delprosjekt 1 har pågått kontinuerlig siden juni, og de tyngste postene er nå gjennomførte. Kostnadsoverslaget for delprosjektet har holdt selv om en har tatt med ytterligere arbeid enn planlagt.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss