Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2092 Trondheim befalsforening - Restaurering av hvelvkjeller i Vår Frue gt. 4

fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av hvelvkjeller i Vår Frue gt. 4

Trondheim Befalsforening er en privat, upolitisk forening for personer som har bestått grunnleggende militær befalsutdanning. Foreningen ble stiftet i 1850, da med navnet Trondhjems underofficersforening. Fra 1916 har foreningen vært eneeier av bygården Vår Frue gt 4 i Trondheim. Gården har i dag navnet Parkgården og drives av ”Vår Frue gt 4 – Parkgården AS” som er heleid av TBF. Inntekt til bl. a vedlikehold, besørges av utleie til kafé, kontorer, butikker, eget selskapslokale, samt leiligheter.

Trondheim Befalsforening eier Parkgården og benytter deler av eiendommen til sine medlemsaktiviteter. Andre foreninger i Trondheim med tilknytning til Forsvaret, og kulturelle foreninger i byen skal kunne regne gården som samlingssted.

Parkgården har en ca. 220-årig historie. Den har hatt flere eiere, men Underofficersforen-ingen overtok fra 1916. Gårdsanlegget regnes som sjeldent i Trondheim.

Hvelvkjelleren ligger under sidebygningen på sørsiden av eiendommen. Oppført før 1681 er kjelleren en del av byens eldste bygningsmasse. Antikvarisk verdi ansees svært høy. Hvelvkjelleren står i dag ubrukt.

Restaureringstiltaket er motivert av behovet for å bevare og sette i stand hvelvkjelleren som verdifullt kulturminne, og det understrekes at selv om tiltaket har en kommersiell oppside, er det forbundet usikkerhet med det realiserbare inntektspotensialet.

Hvelvkjelleren er utført som tønnehvelv med to stikkhvelv. Hvelvkjelleren er bygget i naturstein og leirmørtel i fugene, spekket og pusset med leire. Leirpussen har vært kalkhvittet og senere malt. Det er i dag jordgulv. Kjeller har enkel provisorisk belysning.

Ved arkeologiske forundersøkelser ble det ikke registrert automatisk fredete kulturlag.

Kjelleren ønskes restaurert og arbeidet er planlagt gjennomført med dugnadsinnsats fra befalsforeningen, samt med innleid håndverker for murarbeid.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss