Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 4389 Stiftinga Jærmuseet får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til inventar og utstyr til underjordisk magasin

Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 700.000 til dette formålet

Jærmuseet er regionmuseum for kommunene Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, og regionalt vitensenter for Sør-Vestlandet, og har som oppgave å dokumentere og formidle regionens nyere historie. Som vitensenter skal de skape interesse for naturvitenskap og teknologi.
De har omfattende og voluminøse samlinger innen deres kjernevirksomhet. Besøks-tallet svinger rundt 200.000 på 13 anlegg som betjenes av ca 70 årsverk. Jærmuseet søker om midler til magasininnredning og utstyr som skal sikre museets store gjenstander trygg oppbevaring.
Jærmuseet har siden 2008 arbeidet systematisk, målrettet og investert flere millioner av egne midler, for å opparbeide en god og sikker standard på magasinene i museets egne bygninger. Samtlige magasin- og arkivlokaler har fått ny, plassbesparende innredning og samlingene er blitt nyfotografert, revidert og adressert. Dette store løftet ble avsluttet i 2016 da de kunne ta i bruk et nytt arkiv med 1.500 løpemeter hyller.
Parallelt har Jærmuseet utredet ulike alternativ for å få en like god og permanent sikring av museets samling av store landbruksmaskiner og utstyr fra jærindustrien. Disse omfangsrike samlingene har i flere ti-år blitt lagret i låver og andre leide lokaler.
En kalkyle som Jærmuseet fikk utarbeidet i 2014 viste at et underjordiske magasin på 2.200 m2, bygget på egen tomt ved Vitengarden på Nærbø, med enkel teknisk standard og uten innredning ville koste ca.kr. 24 mill. og være den rimeligste løsningen. Et underjordisk anlegg setter dessuten ikke nevneverdige spor i omgivelsene, gir de beste sikringsmessige og klimatiske forholdene, og lave driftsutgifter.
Høsten 2015 fikk Jærmuseet underretning om at Kulturdepartementet på Statsbudsjettet for 2016 ville bevilge 18,8 mill. til magasinbygging. Selv må de imidlertid finansiere de resterende 5.2 mill. Reguleringsplanarbeid ble satt i gang høsten 2015 med en forventet behandlingstid på under ett år. Hensyn til fornminnene i og rundt byggetomten medførte imidlertid at planen ble forsinket med et år. Byggearbeidene kom først i gang høsten 2017.
Med den allmenne prisstigningen og med betydelige ekstrakostnadene for å tilpasse magasinet til fornminnene, økte byggebudsjettet til 26,5 millioner og dermed Jærmuseets del av finansieringen til 7,7 millioner
For å holde et overkommelig kostnadsnivå, ble det ikke budsjettert med inventar og utstyr i 2014 -kalkylen. Det ble derfor besluttet å søke ekstern finansiering for å få nødvendig inventar og utstyr på plass innen innflyttingen begynner. Sandnes kommune har således bevilget kr. 1,5 mill til innredning.
Nå gjenstår finansiering av to stålmesaniner, den ene med hylleinnredning. Dessuten et varmekammer der alle skadedyr som følger gjenstandsmaterialet kan elimineres ved oppvarming. Disse postene er kostnadsberegnet til kr 1.971.400.

Magasinbyggeriet er straks ferdig. Etter endt uttørking regner de med å kunne begynne innflytting mot slutten av dette året

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss