Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 4391 Sveio Kyrkjeleg Fellesråd får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til utvendig brannvarsling for Valen kapell og Sveio Kirke

Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 55.357 til dette formålet

Sveio Kyrkjelege Fellesråd vil på vegne av sokna Valestrand og Førde Sokn og Sveio Sokn søkja om eit bidrag til Brannsikring av desse to bygga. Begge har status som listeført.

Valen Kapell er bygget i tre og vart oppført i 1707 og er i kategorien «Automatisk listeført». Bygget har stor kulturhistorisk verdi. Kapellet ligger i Valestrand og Førde sokn i Sveio kommune. Kapellet har langplan og 50 sitteplasser.

Sveio Kyrkje er bygget i tre og ble oppført i 1858. Kirken ligger i Sveio kommune og er blant dei kyrkjebygga som er listeført etter 1850. Bakgrunnen for slik listeføring er at det har ein særleg verdi. Kirken har langplan og 630 sitteplasser.

Sveio kommune har bevilga midler til innvendig brannvarsling. Det er nyleg valt leverandør og montør av varslingsanlegg frå Elotec. Varslinga vil gå automatisk til brannvesenet. Dette kan sikra rask responstid dersom det oppstår brann når det ikkje er folk tilstades i bygga.

Det er og ønskeleg å få sikra bygga mot utvendig brann. Det er innhenta tilbod på slik varsling, men det er ikkje avklart finansiering pr i dag. Slik varsling vart aktualisert ved eit branntilløp/forsøk på brannstifting i august 2018. Heldigvis fekk ikkje flammane skikkeleg tak i bygningen og brannen slukna sannsynlegvis av seg sjølv. Dette er eit tilløp som kunne fått fatale følger. Eit innvendig varslingsanlegg ville først oppdaga denne når bygget hadde vore i «full fyr», ved utvendig anlegg ville me hatt eit visst håp om å berga kyrkja.

Sveio Kyrkjelege Fellesråd har eit jamleg arbeid med brannsikring der de har fokus på rutinar, sikringstiltak mv.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss