Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 7542 Vitensenteret Innlandet AS får økonomisk støtte til krimlab ANT (Alkohol, Narkotika og Trygg på nett)

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt

Vitensenteret Innlandet AS er et av tretten regionale vitensentre i Norge, og vårt nedslagsfelt er hele Innlandet fylke. Vitensenteret tilbyr et bredt spekter av undervisningstemaer innenfor naturvitenskap, matematikk og teknologi til alle Innlandets barnehager og skoler fra barneskole og ut videregående.

I tillegg holder Vitensenteret åpent for fritidsbesøkende i helger og ferier.

Vitensenterets egne midler vil dekke all administrasjon: informasjon og markedsføring til skolene, booking, klargjøring og fakturering.

Vi ønsker å motivere og trygge ungdom gjennom holdningsskapende arbeid ved å tilby et praktisk, rusforebyggende og virkelighetsnært pedagogisk opplegg som gir læring for livet.

Kunnskap virker forebyggende og er en god måte å verne om mennesker og gjøre de i stand til å ta egne avgjørelser på et godt grunnlag. Gjennom Krimlab ANT tilegner elevene seg kunnskap om rusmidlers påvirkning på mennesket, om kriminal-teknikeres arbeidsmetoder, og om loven og konsekvensene ved å bryte loven angående bildedeling og narkotikalovbrudd.

ANT står for Alkohol, Narkotika og Trygghet på nett, og opplegget er tilpasset elever i ungdomsskolen, altså 8. – 10. trinn.

Krimlab ANT er unikt ved at elevene deltar aktivt gjennom praktiske oppgaver hvor både lokaler, utstyr og opplegg er laget kun for dette pedagogiske opplegget. Besøket starter ved at en av våre pedagoger, utkledd som politietterforsker, møter elevene når de kommer. Ved hjelp av en nyhetssending på radio og dramatisering av avhør bak enveisspeil, blir elevene satt inn i en fiktiv narkotikarazzia. I første halvdel av opplegget jobber elevene i kjemilaben som kriminalteknikere for å undersøke funn av ulike stoffer. I andre halvdel gjennomføres det en rettssak der elevene spiller de forskjellige rollene som aktor, forsvarsadvokater, tiltalte og vitner. Denne helheten gjør at de i større grad kan tilegne seg innsikt og egne meninger om temaet enn om de kun lærer via forelesninger og sosiale medier. Ved å nå ut til skoleklasser, vil ungdom i alle sosiale lag få tilbudet, noe som kan være med på å redusere sosiale forskjeller.

Vi søker støtte til gjennomføring av Krimlab ANT for inntil 50 skoleklasser fra ungdomsskoler i Innlandet i løpet av kalenderåret 2022. Gjennomføring må skje på Vitensenteret Innlandet, og fordrer at elevene kommer til oss. Derfor søker vi også støtte til buss for skolene.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss