Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 7543 Stiftinga Ormelid gard får økonomisk støtte til totalrestaurering av steinstova på Ormelid gard

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt

Stiftinga Ormelid gard er ei ideell stifting som eig og forvaltar den freda høgdegarden Ormelid i Luster. Førre eigarar, søskenparet Kjellaug og Erling Ormelid testamenterte garden til ei ideell stifting, med føremål om at garden skulle nyttast til kulturelle og ålmennyttige føremål innanfor kultur og naturbasert næringsverksemd.

Stiftinga fekk heimel til eigedomen i 2016 og har etter dette arbeidd målretta med:
• Restaurert 3 freda bygningar og eit verneverdig sel
• Skjøtsel av artsrike slåtteenger/innmark (vel 60 daa)
• Restaurering av kulturlandskapet

Kortfatta presentasjon av prosjektet
Steinstova i Ormelid er hovudbygningen på garden. Stova er frå tidleg 1800-talet og skal no igjennom ei totalrestaurering.

I alt restaureringsarbeidet vert brannsikring vektlagt i form av oppgradering av det elektriske anlegget og innkjøp av nye elektriske artiklar i bygningane. Men det gamle anlegget skal i størst mogeleg grad takast vare på men vera fråkopla. Dette for å dokumentera korleis dei elektriske installasjonane har vore.

Litt historie
Til slutten av 1800-talet var Ormelid ein viktig overnattingsstad for dei farande som kom ferdselsvegen «Dølevegen» over fjellet til / frå Lom (Høydalen). Vegen, som er ein mellomalderveg, hadde i uminnelege tider vore nytta som handelsveg, pilegrimsveg, postveg m.m. Ormelid hadde herberge for dei som kom eller skulle over fjellet. Overnatting har vore både i steinstova, øvstestova som også vert kalla herberget og i vetlastovo i stabburet. Ferdsla og overnattingstradisjonen tok slutt sist på 1800-talet, men heilt fram til kring 2000-årsskiftet fekk turgåarar nyta godt av gjestfridomen til søskenparet Ormelid.

Herberget/Øvstestova vil i starten fungera som ei museum med utstilling av ulike reiskapar og gjenstandar knytt til mat og tekstilar som er teke vare på.
Vetlastovo i stabburet vert nytta som matstove. Omvising i steinstova. På sikt er det aktuelt og opna opp for overnatting på loftet i steinstova og i Herberget.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss